Cizhou Shou Lao和Deer在基座上

Cizhou Shou Lao和Deer在基座上

元 /明朝
身高:27.5厘米


出处:

纽约市政